Basis verzekering

De basisverzekering in het algemeen

 • Verplichte verzekering voor iedereen die in Nederland woont of werkt;
 • Verplichte acceptatie door alle zorgverzekeraars, ongeacht leeftijd en gezondheid;
 • Iedereen betaalt de premie die de zorgverzekeraar heeft vastgesteld;
 • Iedereen betaalt inkomensafhankelijke premie via de werkgever, uitkeringsinstantie of Belastingdienst;
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd;
 • Verplicht eigen risico van  € 385,- voor 2016 (€ 375,- in 2015);
 • Een hoger vrijwillig eigen risico is mogelijk in ruil voor een premiekorting.

Dekking basisverzekering

De dekking van de basisverzekering is door de overheid vastgesteld en is voor iedereen gelijk. In de basisverzekering is de meest noodzakelijke zorg gedekt.

Welke zorg zit per 1 januari 2016 in de basisverzekering?

 • Huisarts;
 • Behandeling en verblijf in het ziekenhuis;
 • Medisch-specialistische zorg;
 • Geneesmiddelen;
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar;
 • Tandprothetische zorg;
 • Fysiotherapie en oefentherapie voor chronische aandoeningen (vanaf de 21e behandeling);
 • Fysiotherapie tot 18 jaar;
 • Hulpmiddelen;
 • Medisch noodzakelijke geneeskundige hulp in het buitenland;
 • Ambulance- en zittend ziekenvervoer;
 • Verloskundige hulp en kraamzorg;
 • Logopedie;
 • Ergotherapie;
 • Geestelijke gezondheidszorg vanaf 18 jaar;
 • Diëtetiek;
 • Verpleging en verzorging in de thuissituatie (aan verzekerden zonder verblijfsindicatie);
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg in de thuissituatie (aan verzekerden zonder verblijfsindicatie).

Op vergoedingen uit de basisverzekering is het eigen risico van toepassing. Dit betekent dat voor een bepaalde zorg eerst aanspraak wordt gedaan op uw eigen risico voordat uw zorgverzekering de kosten vergoedt.

Let op! Om voor bovenstaande vergoedingen in aanmerking te komen, dient u te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de polisvoorwaarden (onder voorbehoud van toetsing door de NZa) van de basisverzekering van Stad Holland.

Wijzigingen in 2016

De wijzigingen in het basispakket 2016 betreffen enkele toevoegingen en een aanpassing van de eigen bijdrage. Het gaat om de volgende veranderingen:

 • Prenatale chirurgie bij open ruggetje
  Het opereren van ongeborenen met een open ruggetje wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed.
 • Toevoeging behandeling en medicijn aan basisverzekering
  Er wordt één behandeling en één medicijn voorwaardelijk toegevoegd aan de basisverzekering:
  -De behandeling TIL (tumor infiltrerende lymfocyten): een behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom.
  -Het medicijn Belimumab: een geneesmiddel voor de ziekte SLE (een ziekte waarbij het afweersysteem ontregeld wordt).
 • Geen eigen bijdrage meer voor gehoortoestellen kinderen
  Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage meer voor gehoortoestellen. Voor volwassenen blijft de eigen bijdrage (25%) wel gewoon gelden.
 • Eigen risico
  Naast bovenstaande wijzigingen, wordt door de overheid ook het verplicht eigen risico verhoogd naar € 385,- (2015: € 375,-).

U kunt nog meer informatie over de dekking van basisverzekering vinden op de sites van het Ministerie van VWS en het Zorginstituut Nederland).

Vergoeding basisverzekering

De zorgverzekering van Stad Holland is een restitutieverzekering. Dat wil zeggen dat u recht heeft op vergoeding van de kosten van zorg en vrij bent in de keuze van zorgverlener. Om de zorg voor al onze verzekerden goed en betaalbaar te houden en daarnaast de keuzevrijheid van onze verzekerden te garanderen, maken wij met zoveel mogelijk zorgverleners afspraken over kwaliteit en prijs.

Stad Holland heeft met bijna alle zorgverleners een overeenkomst maar in ieder geval met alle ziekenhuizen en grote instellingen. Indien een ziekenhuis of instelling zegt nog met ons in onderhandeling te zijn, dan krijgt u uw zorg toch volledig vergoed. 

Hoogte van de vergoeding

In onze polisvoorwaarden van de basisverzekering en het vergoedingenoverzicht van uw aanvullende verzekering ziet u voor welke zorg u verzekerd bent. Bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding, gaan wij uit van de tarieven die gelden op het moment van uw behandeling. We onderscheiden daarbij drie situaties met bijbehorende vergoedingen: het overeengekomen tarief, het wettelijke tarief of het marktconforme tarief.
Wat vergoeden wij:

Stad Holland en zorgverlener hebben: Wettelijk maximum­tarief? Wij vergoeden:
Contract n.v.t. 100% volgens dat overeengekomen tarief
Geen contract Ja 100% tot wettelijk maximumtarief. (Uitzondering: specialistische GGZ, medische verpleging thuis en zelfstandige kaakchirurgische behandelcentra volgens marktconforme vergoeding.)
Geen contract Nee 100% tot marktconforme vergoeding, mogelijk lager dan nota van zorgverlener.

Voor een zeer beperkt aantal behandelingen heeft u vooraf toestemming nodig. Uw zorgverlener is hier normaal gesproken van op de hoogte en zal deze machtiging namens u aanvragen.

Om te voorkomen dat u voor onverwachte of grote uitgaven komt te staan kunt u ervoor kiezen om rekeningen en eigen risico gespreid te betalen.

Aanvullende verzekering

Omdat niet alle zorg in de basisverzekering is opgenomen, is een goede aanvullende verzekering belangrijk. Wij adviseren u daarom een aanvullende verzekering af te sluiten. U wilt immers verzekerd blijven van bijvoorbeeld goede tandheelkundige zorg en fysiotherapie. Bij Stad Holland is uniek dat als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, uw kinderen tot 18 jaar ook recht op de zorg uit de aanvullende verzekering hebben zonder premie te hoeven betalen.

Premie basisverzekering

Premie basisverzekering Per jaar Per maand
tot 18 jaar gratis gratis
vanaf 18 jaar € 1.224,00 € 102,00

Bekijk ook wanneer uw premie wordt geïncasseerd.

Betalingskorting

Verzekerden moeten de premie voor de basisverzekering (en ook voor de aanvullende verzekering) maandelijks bij vooruitbetaling voldoen. Wilt u een langere periode vooruit betalen, dan krijgt u korting:

Betalingstermijn Korting
Kwartaalbetaling 0,5%
Halfjaarbetaling 1,00%
Jaarbetaling 2,00%

Kiest u daarnaast voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplichte eigen risico van € 385  (2015: € 375), dan brengen we eerst de korting van het vrijwillige eigen risico in mindering op de premie; daarna stellen we de betalingstermijnkorting vast. Via Mijn Stad Holland kunt u betalingstermijn, betaalwijze en rekeningnummer wijzigen.

Vrijwillig eigen risico per jaar Korting per jaar Korting per maand
€ 100,- € 48,- € 4,-
€ 200,- € 96,- € 8,-
€ 300,- € 144,- € 12,-
€ 400,- € 192,- € 16,-
€ 500,- € 276,- € 23,-